การปฏิบัิติธรรมที่ดี

       ขอผลบุญจงได้แก่ผู้สนใจในธรรม และ เผยแพร่ โกลด์เด้น ฟิลด์ การชุบ GOLDENFILLED

บริการให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาทั้งภาคภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 80พระชันษา องค์ราชันย์
มูลนิธิ เบญจนิกาย โดยท่านประธานมูลนิธิฯคุณบริบูรณ์ นันทวะกุล พร้อมทั้งกรรมการมูลนิธิฯร่วมกันทางชมรมเวบพระพุทธศาสนา www.buddhadhamma.

net ผลิตสื่อธรรมทางอินเตอร์เนต โดย คณาจารย์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำความรู้ไปสู่เพื่อพัฒนาชีวิตแบบยั่งยืน
สามารถดาว์นโหลดธรรมได้ฟรี
ท่าน ที่มีปัญหาธรรม สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.ธเนศ อุ่นศิริ(ผู้ดำเนินรายการวิทยุทางอินเตอร์เนตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงใน รายการ สิ่งดีๆวันนี้)
ทางเวบบอร์ดที่   www.thaipost.com/lawyer   หรือ โทร.089-1692277
หรือ อ.ธีรวัส บำเพ็ญบุญบารมี (อดีตกรรมการบริหารพุทธธรรมสภา สภาผู้แทนราษฎร และกรรมการมูลนิธิพุทธางกูร) โทร 089-169227
              จึงเรียนเชิญทุกท่านร่วมพัฒนาชีวิตด้วยการศึกษาธรรม
เสียงธรรม จากรายการ เพื่อนคิดเพื่อนคุย  http://se-ed.net/oonsiri1/44.htm
ธรรมหลากหลายจากพระไตรปิฎก             http://84000.org/tipitaka/book/
ประมวลธรรมจากบอร์ด                           http://www.buildboard.com/viewtopic.php?topic=565&forum=10715&&id=1292
ฟังแล้วจะรักแม่มาก.mp3                         http://www.uphaha.com/download.php?file=405eeead8579bb32a49a75283abf4721
ศึกษาธรรมจากพระไตรปิฎก                    http://www.learntripitaka.com/Download.html   หรือ  http://www.urbandharma.org/sitemap.html
กระทู้ธรรมจากมูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ            http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vboard.php?user=dokgaew
เสียงธรรมจากพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ประยุตต์) http://www.watnyanaves.net/sounds/index.htm
เสียงธรรมจากครูบาอาจารย์                     http://www.palungjit.com/buddhism/audio/
เสียงธรรม มจร                                      http://www.mcu.ac.th/vesak48/audio.php?trnslang=en-us
แนะนำก่อนปฎิบัติวิปัสสนา                      http://my.abhidhamonline.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=4&mode=thread&order=0&thold=0
ประมวลธรรมจาก ชาวพุทธทั่วโลก             http://groups.msn.com/mindofthebuddha/buddhism.msnw หรือ http://www.vimokkha.com/generalinfo.htm
พระพุทธประวัติ ฉบับภาษาอังกฤษ            http://www.mahidol.ac.th/budsir/E_hist3.htm
ภาพพระที่หายาก                                    http://www.dhammajak.net/gallery/index.php?cat=2
ภาพกิจกรรมงานบุญของชมรมเวบพระพุทธศาสนาและรายการรู้ธรรม นำปฎิบัติ  http://www.pbase.com/thanes/inbox&page=1
กระทู้ธรรมของ รายการรู้ธรรม นำปฏิบัติ อ.ธเนศ อุ่นศิริ http://www.tantee.net/board/user/index_board.php?board=thanes&bid=1

ข้อคิดดีๆ จาก อ.ธเนศ อุ่นศิริ ประจำเดือน มกราคม -กุมภาพันธ์ 2552 (NEW)
กรรมเป็นเหตุเกิดโรคได้อย่างไร.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=175D7319A8ZZ[4P9H[TUKRP118L8V4
กำลังความดีไม่สูญหาย.wma
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=BB937C6964KPJB14VR49SBA3RVOAP
 กรรมให้ผลอย่างไร.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=175D7319A8J6GTL68FGUKJVR79VOD3
 คนไร้สาระเพราะอะไร.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=175D7319A8XFQNSEHKF2OQ[[TZDQM3
คนส่วนใหญ่มีทุกข์จะเข้าหาธรรม.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=175D7326FB1AZIKBS1S4Y8JU9JJ[74
 ความยิ่งใหญ่.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=BB93A24079SBGJHHZ37NO986UBJ51
ความเห็นผิดอันตรายนัก.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=BB93A25AFPWN6[EQ5GYGL1T8ZT2BB
ทำอย่างไรได้อย่างนั้น.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=12B55DBBD1GCVCNIRYG53E3C51X5JD
เทคนิคการนำธรรมมาใช้ในชีวิต.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=12B55DBBD1EYPLO3FY3N5GDG3HQ7SC
ธรรมคือการเรียนรู้ชีวิตตนเอง.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=12B55DBBD1F56HPD624YHK4QZMUTZU
ธรรมจากเรื่องเล่าจากพระพุทธประวัติ.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=12B55DBBD17MLSAHP6FWG9VZCFNLM4
ธรรมเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยาก.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=12B55DC4FEQH2O1LTT2U[DVFHAY1MQ
พระไตรปิฏกเรียนรู้ไม่ยาก.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=12B55DC4FEEQTNIGWP68FUS9TFUS8R
ผลการไม่สนใจธรรม.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=12B55DC4FES8PFPTNJX1WGGSEW[H2K
พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ดี.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=12B55DC4FELZYWGY6RX345NYXM1H49
ระวังธรรมผิดๆขายกันทั่วเมือง.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=1509684EA9YM4KDSYX9A4Q8RV13MXY
รักษาจิตให้ดีความสุข.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=1509686EA839S9BE2QPSSRQVNHLDTT
รู้ทางพ้นทุกข์หรือยัง.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=1509686EA8VLFH1L3TS8NZDAOR4UOK 
เร่งทำปัญญาให้เกิดกันเถอะ.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=1509686EA873A[4PRMZXXJ[BZMU844 
ลำดับการให้ผลของกรรม.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=1509686EA8P1W2HEQZMVXHBLCQ[MGX 
 ลืมสร้างปัญญากัน.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=150968793BWUFEDWKZYC14P2GIXT7R 
วางใจไม่ให้ทุกข์.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=150968793BFOPWXH839OD1672AKPL5 
วิญญาณมีจริงหรือไม่ในพระพุทธศาสนา.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=150968793BJZD27J7JIYFT5LZ762V[ 
เวลาของชีวิตน้อยทำอะไรอยู่.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=1509689505AF9R4IUA[UBBKRNREPUA 
ศีลธรรมเครื่องวัดสังคมดี.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=1509689CCF4FUBP[HADNY41VQHF4[C  
ศึกษาธรรมคือรู้จักตนเอง.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=1509689CD0DCG5TNV7LNRVN7C2BDU1 
 ส่งที่ควรรู้สูงสุด.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=1509689CD0CSH6749R4QXITQVQLR7J 
สติหายสตางค์หมด.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=1509689CD0K6A6EXRFKSEOJXEM8XNQ  
สามัคคีธรรม.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=175D7216D0TB1VOTNX6WVMZKY2ABT3 
สื่งที่ควรรู้ที่สุด.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=175D7216D0WDZ56SEXDH46GL6FDSV8 
 หน้าที่ลูกคืออะไร..mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=175D7216D0LJGHZV823CDIHPQS4M[Q 
เหตุต้องสร้างความดี.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=175D7216D0SPGAP39H9YNMM5HGZVCC 
  อานิสงส์ของกรรมดี..mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=175D723605E374TPF6HPB2UX67DJAC 
อ่านตัวเองบ้าง.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=175D7236058IOZ7GYFX89M2U5G86C6 
เหตุผลที่กรรมสามารถให้ผล.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=175D72360596CAZA9S4MQYQGTSK6WW 
คนฉลาดคือวางใจเป็น.wma
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=BB937EE68LH1HPFK72IIB2YH8MLLQ 

ธรรมบรรยายโดย อ.ธีรวัส บำเพ็ญบุญบารมี   [NEW]
ปัญญา.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=19B17DE4963MNVJWJ6[YCFU[8WZXRG 
พุทธภาษิต 1.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=19B17DED1CUN[KYUD95WHM4DL3I1E7  
พุทธภาษิต2.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=19B17DE496524DXGV4GJV4FLVJIJ8Y  
 พุทธภาษิต4.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=19B17DE4969AV9CROY6VS9IMHNF2[F 
พุทธภาษิต5.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=19B17DE497DRGKYMKKK716KMPRBVC9  
 ลักษณะวิปัสสนา.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=19B17DED1C9P4W5N24O2F4Q1VX[KH3  

ข้อคิดดีๆจาก อ.ธเนศ อุ่นศิริ ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2550
สิ่งผูกใจให้คนเรารักกัน.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=E0147742AJHP8PQ5OSYXQ12D2ZIR7
พัฒนาตน คือการพัฒนาชาติ.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=9593328C3M7L6FBA4Q31GNWOQ1CB2
พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=9593328C3WYC39WD6YDTCY9FM4R7V
แก้ที่เหตุทุกข์หมดทุกข์ได้.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=9593328C3RETFBWSE2N1NJUJS3A1I
นักกฎหมายต้องมีธรรม.mp3
http://upload.one2car.com/download/download.aspx?pku=9593328C3CJN2BVG7Z576HWUQBKPI
วิธีสร้างสุขให้เกิดขึ้น.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=BAD3B89C1Q3Z2TJWTM9ROBVPZBG4K
กินไม่คิด ไม่ฆ่าไม่ผิด.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=BAD3B89C2MNGIFY9VLWATHSVL5RIK
แก้โลกร้อนแก้ที่คนก่อน.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=E0148A7CDDRTU9Q3BZLQAQF9T8XB3


เสียงธรรมจาก อ.ธเนศ ประจำเดือน ต.ค.50
อย่าเป็นคนรกโลก.wma
http://www.uphaha.com/download.php?file=214de439266f7324a049b81e28f48692
ไม่ควรมีกิ๊ก.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=c386ccf56bfa9e982f15bff94f9b8122
กรรมของนักฎหมาย.wma
http://www.uphaha.com/download.php?file=e1a6f13d996793f2674e32124e67e45c
กรรมเรื่องใกล้ตัว.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=b762511da637480d5143bc13eb4a617f
แก้สมาธิสั้น.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=a0ba36cc5ca3b7912985455bd7a9c5e5
คนดีที่โลกต้องการ.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=616b6fc4d0c8580314eb0bdd6bb0bc7e
คิดแบบบุญ.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=ac2f535606dc70729c22b69fd0fc8188
โฆษณาขายเหล้าด้วยศีล.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=8f99816058e25825304bc40d77582d9c
จุดหมายชีวิต.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=1191d3c5d9970da7f8ffcd89bec7c351
จัดระเบียบชีวิต.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=490bb7f3ffd75c781d853ef98a7389ef
จิตเก็บกรรม.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=369b3b13e980acff4a2467a79d10762c
ช่วยกันพัฒนาใจ.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=a704c7360c938d5a18a98a1d36b7ed74
ใจสร้างผลงาน.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=e71402213d585232ba243ffca242288d
ชั่วต้องรู้ว่าชั่วจึงดี.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=fbcd84770cf51e330ec1b3d451161b67
ชั่วแล้วอย่าคิดซ้ำ.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=874ef9579fe5dd47d667b3117887f8fa
ชีวิตเปรียบเรือ.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=7f59eceec838bbbdb04b073c93bb0f0b
ชื่อว่ารักตน.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=c7b9b2d4244ac981f14fa12fadd96c3b
เชื่อเถอะกรรมเราเอง.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=59986263a17202309d5a6b6bf56e56ff
ต้องวางใจเป็น.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=32b7b97818ef70d8fb2f14328e2b7e24
ตัวเราเป็นเจ้ากรรม.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=19aa2822e20c75cde1368e44bdb50ef2
ทำไมเกิดแล้วเป็นทุกข์.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=75b1a5c192764fc9304e684251c82213
ทำบุญแต่ปางก่อน.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=355cb0ad3fc355877bd5d1c7c697497f
ทำไมชีวิตมีทุกข์.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=0445058118cd4580448d75b809f76d23
ทำไมทำดียังไม่ให้ผล.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=c5c70e3d05c4ef0bdcdfbed7ecfd42ff
ธรรมใช้กับชีวิตได้.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=d6972b482cb76f269064ce7d48265d25
ในหลวงทรงนำเพียรมาสอนในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=e3cef0aa87ccba96e8ce4d727ab8ebe8
บุญเขาทำอย่างไร.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=b435a93987098347846f6fb5a932664a
บุญเป็นอำนาจ.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=0aec73ea19b444f2d66fc41f8f7db81a
แผนที่ชีวิต.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=0bd2e55e77b0ce445e17515e5205f8b4


ชุดที่2
ภัยใกล้ตัวคือใจชั่ว.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=12b9bf870decc942889f500f1203d720
แม่สำคัญนะ.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=bc75e9b00dfceec07865d9168093c8b3
เรื่องของชีวิต.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=743adcde018e30f09ae2e2f1879d7a18
อาชีพไม่น่าทำ.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=2958ab558fdaf2c8881e6cbf15b7d58a

ชุดใหม่ ธรรมบรรยาย โดยอาจารย์ธเนศ อุ่นศิริ
ควบคุมตัวเองให้พ้นทุกข์.wma
http://www.uphaha.com/download.php?file=98e267fa8383b2322cf669a50bdb2cf4
พระอยู่ที่ใจ.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=2ff1780f08c86895d0add1b773d2d005
สุขจากการปฏิเสธชั่วเป็น.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=918b9f2740986a8df4f5a7a37e150fbb

ชุดบรรยายเรื่อง เหตุทำให้มนุษย์แตกต่าง
1 เหตุทำให้มนุษย์แตกต่าง1.wma
http://www.uphaha.com/download.php?file=12fd3abf9cedfce92ca9963121c24b00
2 เหตุทำให้มนุษย์แตกต่าง2.wma
http://www.uphaha.com/download.php?file=4235ba7b2f0ccc830e5740f4637971ef
3 เหตุทำให้มนุษย์แตกต่าง5.wma
http://www.uphaha.com/download.php?file=0bbe3234e87370a9b164104a9e83cc6a

ประสบการณ์อดีตชาติ.wma
http://www.uphaha.com/download.php?file=0a38823f2316b2069c56384eafb1199a

พุทธวิธีวางใจเมื่อภัยมา โดย อ.สุเทพ โพธิสัทธา
01พุทธวิธีทำใจเมื่อภัยมา อ.สุเทพ.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=f9d9ae83b43c3c96ccd59faf67713151
02พุทธวิธีทำใจเมื่อภัยมา อ.สุเทพ.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=9da3669546857679de851860142190b2
03พุทธวิธีทำใจเมื่อภัยมา อ.สุเทพ.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=d8c47e6bfa57ed370cbd981e0bc74a43
04พุทธวิธีทำใจเมื่อภัยมา อ.สุเทพ.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=edc8b29c62f1a582bd70a895feeb9908
05พุทธวิธีทำใจเมื่อภัยมา อ.สุเทพ.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=932275fbda61203db0f9a7c0249679fe
06พุทธวิธีทำใจเมื่อภัยมา อ.สุเทพ.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=6932d350cc5d46be171434f3b605cd02
07พุทธวิธีทำใจเมื่อภัยมา อ.สุเทพ.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=7332f05c860cd719ed90e3b22677de07

01 การเกิดแบบประหลาดเป็นไปได้ไหม.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=780749d041006b68d2d6295ba34868c5
12การอธิษฐานจิต.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=b4f9b23dd48b4f4f77f3f13c00a0cc32
02 เสียดายคนตายไม่รู้ธรรม.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=d608d1ae8dbf7853f43564b5d63382b6

เปรตในพระไตรปิฎก1.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=30F9F65AEF7T2I3CNG5TK[GMR56BUA
 เปรตในพระไตรปิฎก2.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=30F9F66503PCDFFI7HLX5M9LJSPCP[
เปรตในพระไตรปิฎก3.mp3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=30F9F66504MI5BIGQ24IL5YJUXQAB2


 คนดี-ของดี


คนดี-ของดี
ค่านิยมของสังคมมักจะพาให้หลงทาง พากันตื่นไปตามแฟชั่นใหม่ๆ ตื่นของใหม่ๆ ที่จริงเราควรเปลี่ยนค่านิยมของสังคมให้มาชื่นชมค่าของความดี เรามีศีล ๕ มั้ย เรามีสมาธิมั้ย เรามีสติมั้ย เรามีความดีในตัวเรามั้ย ถ้าเรามีความดีในตัว เราก็ไม่ต้องกลัวอะไร เราจะไม่มีวันตกต่ำได้เลย เหมือนกับเรานุ่งผ้าเก่าๆ แต่ว่าเรามีความสุขในความเป็นอยู่แบบคนมีศีลธรรม คนที่นุ่งผ้าใหม่ๆ แต่เห่อเหิมไปตามเขา บางทีก็ไม่มีความสุข ดังนั้น เราต้องเห็นว่าค่านิยมของความดีนี่เราควรจะเอามาใช้กัน คือ ต้องให้นิยมคนดี ยกย่องส่งเสริมคนดี ยกย่องส่งเสริมคนมีศีลธรรมให้เป็นผู้นำทางแก้ปัญหา นำทางพ้นทุกข์ได้ ต้องนิยมคนดี ไม่ใช่นิยมของดี

ถ้าโลกมานิยมคุณธรรม โลกก็จะจ่ายแจกแบ่งปันกันโดยมีความสุข เพราะเขาก็จะมองว่า "คนจนควรได้รับความช่วยเหลือ คนรวยก็ควรเป็นผู้ให้" แต่ทุกวันนี้กลายเป็นว่า "คนจนเป็นผู้ให้" คนจนต้องส่งส่วยให้คนรวย คนรวยก็กลายเป็นคนอยากได้ เป็นคนงก เป็นคนสะสม เป็นคนโลภ สังคมจึงเดือดร้อน แต่ถ้าเกิดว่าคนรวยเป็นผู้ให้นะ มันก็จะจบ ต่างคนต่างช่วยเหลือ เจือจุนกัน สังคมจะเข้ากันได้ โจรขโมยก็จะหมด

เหมือน กับว่าในหมู่บ้านมีคนรวยคนเดียว นอกนั้นเป็นคนจน แล้วใครจะเดือดร้อน คนรวยเอาประโยชน์คนเดียว แล้วคนรวยจะนอนตาหรือ? สักวันหนึ่งถ้าคนจนทนไม่ได้ก็ต้องฆ่าคนรวย ดูเบื้องแรกเหมือนคนจนจะเดือดร้อนฝ่ายเดียว แต่ในที่สุดแล้วคนรวยก็ต้องเดือดร้อน และจะต้องเดือดร้อนกว่าคนอื่น เพราะตัวเองต้องเสียหายมากกว่า ก็ต้องมองตรงนี้ให้ออก ให้โลกมองตรงนี้ เหมือนคนทั่วโลกจนหมดเลยแต่มีประเทศเดียวรวย ประเทศนั้นจะอยู่ได้มั้ย?...ไม่ได้! จะมีแรงต่อต้าน มันต้องให้เสมอภาคกัน รวยจนพอๆกัน พยายามไกล่เกลี่ยให้สมดุลกันแล้วโลกนี้จะอยู่กันอย่างสงบสุข

สรุป แล้วก็เอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้เป็นฆราวาสก็ให้ปฏิบัติตามอาคาริยวินัย*

view