พื้นฐานการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

หลักการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

 

แผนผังลำดับงาน: สิ้นสุด: เกิดศักย์ไฟฟ้าขึ้น


ภาพที่ 1 แสดงวิธีการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

          การชุบโลหะด้วยไฟฟ้าทำโดยการจุ่มชิ้นงานที่ต้องการชุบลงในสารละลายอิเล็กโตรไลต์ โดยผ่านไฟฟ้ากระแสตรงลงไปยังชิ้นงานที่อยู่ขั้วลบ ส่วนที่ขั้วบวกแขวนตัวล่อ ซึ่งโดยมากจะเป็นโลหะประเภทเดียวกับโลหะที่เราต้องการชุบ กระแสไฟฟ้าจะไปบังคับให้ประจุโลหะมาเกาะที่ขั้วลบซึ่งเป็นชิ้นงานและเกิดก๊าซออกซิเจนขึ้น พิจารณาภาพที่ 1. ซึ่งแสดงวิธีการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า ตามภาพน้ำยาชุบนิเกิล ซึ่งประกอบด้วยนิเกิลซัลเฟต บรรจุอยู่ในถังชุบ โดยมีแท่งนิกเกิลเป็นตัวล่ออยู่ที่ขั้วบวก และแท่งทองแดงอยู่ที่ขั้วลบ และแท่งทองแดงอยู่ที่ขั้วลบ เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าลงไปจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้

เดิมนิกเกิลซัลเฟตแตกตัวอยู่ในรูปของสารละลาย

NiSO4 -> Ni++ + SO4- -

น้ำแตกตัวเป็น H2O -> OH- + H+

ที่ขั้วบวก Ni -> Ni++ + 2e

อธิบายได้ว่า โลหะนิกเกิลละลายลงมา

2OH- -> 2H+ + O2 + 4e

อธิบายได้ว่าเกิดก๊าซออกซิเจนที่ขั้วบวก

ที่ขั้วลบ Ni++ + 2e -> Ni

อธิบายได้ว่า โลหะนิกเกิลไปเกาะที่แท่งทองแดงซึ่งคือชิ้นงาน หมายถึงการชุบเคลือบผิวขึ้น

2H+ + 2e ->H2

อธิบายได้ว่าเกิดก๊าซไฮโดรเจนขึ้นที่ขั้วลบ


กล่าวโดยสรุปแล้วในขณะที่เกิดการชุบโลหะด้วยไฟฟ้านั้นที่ขั้วบวก

- โลหะที่เป็นตัวล่อจะละลายลงมา

- เกิดก๊าซออกซิเจนที่ขั้วลบ

- เกิดการชุบเคลือบผิวขึ้น

- เกิดก๊าซไฮโดรเจน

view